Algemene Voorwaarden

Welkom bij From Holland Online Vof, onder andere handelend onder de namen/websites:
From Holland Online, Seeds4less, fromhollandonline.com, tuinzaden.eu, seeds4less.com, bulbsfromholland.eu, seedsfromholland.com en souvenirsfromholland.com

From Holland Online

Vestigingsadres: 
Weesperstraat 94D
1112AP Diemen
Nederland 

E-mailadres: info@fromhollandonline.com
Amsterdam KVK nr.: 34354202
BTW nr: NL 821116836B01

Rabobank Amsterdam 
IBAN: NL35 RABO 01515.36.996 
BIC/SWIFT: RABONL2U

From Holland Online wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn afnemers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in From Holland Online stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. De Algemene voorwaarden hieronder zullen u, telkens als u onze website bezoekt en bij From Holland Online koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot onze websites, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen de ‘voorwaarden’, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen From Holland Online te Amsterdam, hierna te noemen ‘ondernemer, en ‘afnemer’, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 2. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon aan wie ondernemer een aanbieding heeft gericht, die aan ondernemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken of anderszins met ondernemer een overeenkomst heeft gesloten. Er is dus ook sprake van een geldige overeenkomst tussen de afnemer en ondernemer wanneer de afnemer een order plaatst via een website of enig ander medium.
 3. De voorwaarden zijn ook toepasbaar op overeenkomsten met ondernemer voor zover deze de hulp van derden en/of tussenpersonen inroept voor de uitvoering van de opdracht.
 4. Bij aanvaarding van aanbiedingen, geven van opdrachten of het plaatsen van bestellingen door afnemer, erkent afnemer de toepasselijkheid van de voorwaarden.
 5. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Verwijzing door afnemer naar eigen inkoop of andere algemene voorwaarden -waar ook vermeld- wordt niet aanvaard, tenzij ondernemer toepassing van de algemene voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn offertes slechts geldig gedurende een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de offerte.
 3. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes gehouden worden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding en/of offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.
 4. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan de illustraties en afbeeldingen op de websites. De ondernemer illustreert de producten zo nauwkeurig mogelijk maar variaties in bijvoorbeeld kleur zijn mogelijk.
 5. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een gedane betaling niet te accepteren en zodoende voor wat voor reden dan ook, de order niet uit te voeren. Redenen kunnen o.a. zijn: problemen met productvoorraad, problemen bij ontvangst van een order of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Andere problemen kunnen echter ook reden tot afwijzing van een order te zijn.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Levering en bezorging

 1. Ondernemer levert de goederen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van een order en de betaling. Een uitzondering geldt voor bloembollen en knollen, in verband met de beschikbaarheid en bederfelijkheid worden deze gedurende het desbetreffende plantseizoen verstuurd.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat alle gegevens die door ondernemer worden gevraagd, volledig en correct worden ingevuld. Onjuiste of ontbrekende gegevens kunnen de uitvoering van de overeenkomst belemmeren. De voortvloeiende extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven bij de afnemer in rekening gebracht.
 3. Door ondernemer opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient afnemer de ondernemer per email in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen ondernemer alsnog kan nakomen.
 4. Afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door ondernemer opgegeven te accepteren.
 5. Ondernemer kan een bestelling in gedeelten leveren en factureren.
 6. Ondernemer zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is en het een bevestiging van betaling heeft ontvangen, de goederen zo spoedig mogelijk te laten afleveren op het door de afnemer opgegeven adres.
 7. De bestelde goederen zullen door de posterijen of een besteldienst worden afgeleverd. Indien een aflevering niet kan worden afgeleverd op het opgegeven adres zullen de posterijen of besteldienst dit op een later tijdstip nogmaals proberen, dan wel een andere regeling treffen om de goederen op te halen volgens de gebruikelijke manier.

Artikel 4: Betaling en kosten

 1. Afhandeling en verzending van de order vindt plaats nadat de betaling is ontvangen dan wel bevestigd, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Het totaalbedrag dat op de factuur staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verpakkingsmateriaal en kosten voor verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Al onze prijzen zijn vermeld in Euro’s of US dollars inclusief 9% of 21% BTW, afhankelijk van het bestelde product.
 4. Alle kosten anders dan genoemd in artikel 4 lid 2 zijn voor rekening van de afnemer. 
  - Voor orders binnen de Europese Unie worden er geen douaneheffingen op de bestelde goederen geheven.
  - Voor orders buiten de Europese Unie is de afnemer verantwoordelijk voor douaneheffingen, belastingen en overige importheffingen in zijn of haar land. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijk douane- of belastingkantoor voor meer informatie.

Artikel 5: Annuleren en retourneren

 1. Voldoet ondernemer niet aan tijdige levering, dan kan de afnemer de koop ontbinden en betaalt ondernemer de betaalde aankoopprijs zo spoedig mogelijk terug.
 2. De afnemer heeft het recht binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de goederen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden middels een schriftelijke verklaring (e-mail). Een uitzondering hierop zijn bederfelijke groenproducten zoals bijvoorbeeld bloembollen en knollen en producten die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 3. Indien de afnemer de overeenkomst als gevolg van lid 1 en 2 wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail) aan ondernemer te melden. De afnemer dient de goederen - na overleg met ondernemer en na ontvangst van een retournummer - te sturen naar een door de ondernemer vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden.
 4. Bij ontbinding dient de afnemer binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een retournummer de goederen op zijn kosten en risico aan ondernemer retourneren. Bij niet naleving van genoemde termijn van terugzending wordt de verklaarde ontbinding geacht te zijn ingetrokken. Zendingen zonder retournummer worden niet in behandeling genomen.
 5. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met ondernemer heeft herroepen, zal ondernemer deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de geretourneerde producten, aan de klant terugbetalen. Ondernemer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer is beschadigd.

Artikel 6: Kwaliteit en garantie

 1. Ondernemer garandeert dat de bestelde goederen zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat genoemde goederen zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.
 2. Alle producten zijn uniek, kleine verschillen tussen de producten en de afbeelding van het product op internet zijn mogelijk. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan de illustraties en afbeeldingen op de websites. De ondernemer illustreert de producten zo nauwkeurig mogelijk maar variaties in bijvoorbeeld kleur zijn mogelijk.
 3. Er zal geen garantie gegeven worden op goederen waarvan duidelijk is dat
  a) het onbruikbaar zijn is veroorzaak door onverstandig of onjuist gebruik, 
  b) wanneer de afnemer of derden wijzigingen aan de goederen hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder toestemming van de ondernemer, 
  c) indien de goederen gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet waren bestemd.

Artikel 7: Klachten

 1. Zodra de bestelde goederen zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, moet de afnemer controleren of alles klopt. De afnemer moet nagaan of zowel de kwaliteit als kwantiteit van de afgeleverde goederen in overeenstemming is met de order.
 2. Indien de kwaliteit (schade, zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen) en of de kwantiteit niet in overeenstemming is met de order dient de afnemer dit uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk (e-mail) bij ondernemer te melden onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. Voor klachten van bij de aflevering niet zichtbare gebreken dient de afnemer dit uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de goederen schriftelijk (e-mail) bij ondernemer te melden onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor om in geval van schade, zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen het betreffende product door de afnemer te laten retourneren. De afnemer dient daarbij binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een retournummer de goederen op zijn kosten en risico aan ondernemer retourneren. Bij niet naleving van genoemde termijn van terugzending wordt de verklaarde ontbinding geacht te zijn ingetrokken.
 5. Voor het bepalen of een klacht betreffende de kwaliteit gegrond is kan ondernemer ter verduidelijking ook een (digitale) foto van het desbetreffende product eisen.
 6. Indien ondernemer een klacht gegrond bevindt, is zij gehouden ondeugdelijke zaken te vervangen. De afnemer heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste schuld van ondernemer.
 7. Vervangen goederen worden eigendom van ondernemer zonder dat afnemer aanspraak op enige vergoeding heeft. Indien afnemer de vervangen zaken reeds heeft gebruikt, dan kan ondernemer een redelijke gebruiksvergoeding in rekening brengen.
 8. Na het verstrijken van voormelde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde zaken, verrichte diensten of ontvangen factuur te hebben goedgekeurd. Klachten nadien worden door ondernemer niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door ondernemer geleverde zaken, die als gevolg van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer zich er ten opzichte van ondernemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ondernemer.
 2. Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door ondernemer geleverde zaken en/of diensten is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer, haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 3. Indien de producent van geleverde goederen verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot het vervangen van de goederen, dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs.
 4. (Schade)vergoedingen gaan nooit het factuurbedrag te boven.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De afnemer garandeert dat eventuele informatiedragers of elektronische bestanden (zoals afbeeldingen) die aan ondernemer worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11: Overmacht

 1. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van een op haar rustende verbintenis indien er sprake is van overmacht. Overmacht is elke omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, welke omstandigheid niet aan ondernemer is toe te rekenen. Als zodanige omstandigheden gelden ondermeer maar niet uitsluitend: stakingen, een algemeen gebrek aan grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorzieningen, stormschade, algemene vervoersproblemen etc.
 2. Gedurende de toestand van overmacht worden alle verplichtingen van ondernemer zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien voornoemde periode langer dan drie maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst met inachtneming van artikel 4 ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te raken.
 3. Heeft ondernemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan kan zij deze prestatie afzonderlijk factureren, dan wel reeds aanwezige zaken leveren en factureren, behoudens voor zover deze dat leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Privacy beleid

 1. Ondernemer zorgt ervoor, dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het plaatsen van een bestelling.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Ondernemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het ontwerp van de website, foto’s, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ondernemer. Dit geldt ook voor al het materiaal dat aan de afnemer of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de afnemer, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Het Nederlands recht is op elke overeenkomst van ondernemer en haar afnemers van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In geval van een onduidelijk en/of verschil tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandstalige versie van doorslag.